Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tej strony internetowej jest PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ JANCZEWSKI GABINET PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY „MOJE SPOTKANIA – DETO24”, z siedzibą pod adresem Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń, miejsc. Laskowiec, ul. Grzybowa, nr 7, 07-401, numerem NIP 7581226866 oraz numerem REGON 140110622, zarejestrowaną w Polsce.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i Polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej: https://jankowska.cc/. Korzystanie z ww. strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§ 2 Jakich pojęć używamy ?

Administrator – PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ JANCZEWSKI GABINET PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY „MOJE SPOTKANIA – DETO24”, z siedzibą pod adresem Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń, miejsc. Laskowiec, ul. Grzybowa, nr 7, 07-401, email: biuro@deto24.pl
Polityka – niniejsza Polityka prywatności i Polityka Cookies.
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Strona – strona internetowa znajdujący się pod adresem: https://deto24.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
Formularz – miejsce na Stronie, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu kontaktu z Użytkownikiem.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§ 3 Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest – PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ JANCZEWSKI GABINET PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY „MOJE SPOTKANIA – DETO24”, zwana dalej „Administratorem”.
2) W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z Administratorem:
b) listownie na adres: ul. Grzybowa 7, 07-401 Laskowiec,
c) przez e-mail: biuro@deto24.pl

3) Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 4 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),
b) korzystanie ze Strony internetowej Administratora – dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach analitycznych i statystycznych polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, jak również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. W tym przypadku aktywność Użytkownika na Stronie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e) korespondencja tradycyjna i e-mailowa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty e-mail korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością zawodową. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym,
f) kontaktu telefonicznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością zawodową,
g) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
h) statystycznym i archiwizacyjnym (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) marketingu usług, a dokładnie w celu obsługi social mediów, w tym w szczególności tj. Facebook i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
j) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 5 Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronie internetowej Administratora jako obowiązkowe np. wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań. W związku z tym podanie danych jest dobrowolne jednak w pewnych sytuacjach wskazanych przez Administratora, niezbędne do pełnego korzystania ze strony internetowej.
2. Podanie przez Użytkownika – danych osobowych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał Administratorowi.

§ 6 Jak wygląda bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ?

1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, które stosuje po to, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Tym samym środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Wobec tego dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
2. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
3. Jednocześnie także i Użytkownik powinien dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

§ 7 Jakie formularze stosuje Administrator w ramach swojej Strony internetowej ?

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach swojej Strony:
a) formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§ 8 Media społecznościowe – Facebook

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil prowadzony przez Administratora w mediach społecznościowych tj. Facebook.
2. Twoje dane osobowe podawane na tych profilach w mediach społecznościowych Administratora będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności fanpage. Do przetwarzania danych dochodzi w momencie, w którym Użytkownik, za pośrednictwem Facebooka będzie podejmował aktywność na tym profilu np. poprzez polubienie profilu, obserwowanie profilu, wysyłanie wiadomości za pośrednictwem profilu czy komentowanie opublikowanych przez Administratora postów.
3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie fanpage/konta dostępnego w mediach społecznościowych. Zasady panujące na fanpage na portalu społecznościowym typu: Facebook są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminu Facebooka.
4. W każdej chwili możesz przestać obserwować dany fanpage na Facebooku. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z jego fanpage, kontem.
5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook na warunkach zawartych w jego regulaminie.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia, istnienia fanpage, konta na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie, czy też kliknięcie „Obserwuj” fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.
7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym fanpage, serwisowi IT.
8. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka.

§ 9 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w celu realizacji usług. W związku z tym będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, a także urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością, agencjom marketingowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich (z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług np. Google, Facebook – dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach w całości lub częściowo. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Jednakże Użytkownik powinien każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony swoich danych osobowych. Natomiast jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że dane Użytkownika będą mogły zostać przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
4. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim np., w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej, informatycznej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, firmom windykacyjnym, prawnikom itd., dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 10 Jaki jest okres przetwarza Twoich danych osobowych ?

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

§ 11 Jakie są Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?

1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych,
b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie,
c) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne,
d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Użytkownik – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu,
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,
i) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
j) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (szczegółowe dane kontaktowe w § 3 Polityki prywatności).

§ 12 Jakie technologie są niezbędne do korzystania ze Strony?

W celu korzystania ze Strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
a) urządzenia z dostępem do sieci Internet,
b) aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,
c) przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 13 Polityka plików cookies

1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itd.).
2. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym i marketingowym.
3. Administrator może umieszczać w urządzeniu końcowym Użytkownika zarówno pliki stałe, jak i sesyjne. Pliki sesyjne zazwyczaj są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików stałych.
4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
5. Mając na uwadze domeną internetową, od której pochodzą cookies, Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
a) Pliki własne – niezbędne pliki cookies Strony internetowej, ustawiane przez serwery internetowe Strony internetowej, pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej Administratora. Pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Te cookies są zawsze aktywne i nie można ich wyłączyć. Zgoda nie jest wymagana. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
b) Pliki osób trzecich – Google Analytics, ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Strona internetowa Administratora, pochodzące z innych stron internetowych, w tym przypadku są to pliki cookies dostarczane przez Google. Pliki te umożliwiają zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z naszej Strony internetowej przez Użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową Administratora oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Użytkowników. Zgoda jest wymagana. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
c) Pliki osób trzecich – wtyczka społecznościowa kierująca do social mediów, tj. Facebook. Użytkownik po kliknięciu w ikonę wtyczki: Facebook odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego. Następnie posiada możliwość kliknięcia „Udostępnij” lub „Lubię to” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się np. w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.) zlokalizowanego na fanpage Facebook. Zgoda jest wymagana. Pliki cookies wykorzystywane przez wtyczki Facebook pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebook, przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do Facebook dane osobowe są przetwarzane przez ten poszczególny portal społecznościowy, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Pliki cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebook mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebook. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
6. Podczas pierwszego wejścia na Stronę internetową Administratora musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony internetowej Administratora oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę.
7. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje. W tym celu jako Użytkownik możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, jak również możesz usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami: Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl.

§ 14 Logi Serwera

Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Tym samym Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z Danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych na Stronie internetowej Administratora.
2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na Stronie internetowej Administratora. W rezultacie u góry Strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.